INFORMAȚII PUBLICE

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

[responsivevoice_button rate = „1” pitch = „1.2” volume = „0.8” voice = „Romanian Female” buttontext = „Redare audio”] 

Liberul acces la informațiile de interes public este garantat prin lege. Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este garantat de  Legea 544/2001 și Legea 52/2003 . 

Biroul pentru relații publice

Persoana desemnată pentru relațiile cu publicul:

LĂPĂDĂTONI Iulius – Secretarul comunei

Telefon: 0254 775640; Fax: 0254 775641 
e-mail: primaria.totesti@yahoo.com

Ce sunt informațiile de interes public?

Prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul, ori de forma sau modul de exprimare a informației.

Sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor următoarele informații:

a) informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate potrivit legii;
b) informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate potrivit legii;
c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței
loiale potrivit legii;

d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pune în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane, în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare;
f) informațiile privind procedurile juridice, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces;
g) informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.

Orice persoană are dreptul de a solicita și de a obține de la autoritățile și instituțiile publice, informații de interes public adresate în scris sau verbal.

Informațiile de interes public pot fi solicitate și comunicate și în format electronic, la adresa de e-mail: primaria.totesti@yahoo.com

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt:

a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;

b) 10 zile lucrătoare pentru anunțarea solicitantului că termenul inițial de la punctul a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;

c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul de la punctul a);

d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și a motivării refuzului;

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.

Persoana ce se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamație administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților instituției publice pentru aplicarea prevederilor legii.

În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului ce se consideră lezat, în termen de 15 zile de la depunerea reclamației administrative, menționându-se și sancțiunile disciplinare aplicate în cazul funcționarului vinovat.

Pentru analiza reclamațiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr.544/2001, la nivelul fiecărei instituții publice se constituie o comisie de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public.

[responsivevoice_button rate = „1” pitch = „1.2” volume = „0.8” voice = „Romanian Female” buttontext = „Redare audio”]

Raport anual de evaluare a implementării legii 544/2001 pentru anul 2018

Print Friendly, PDF & Email
[responsivevoice_button rate = „1” pitch = „1.2” volume = „0.8” voice = „Romanian Female” buttontext = „Redare audio”]

Raport anual de evaluare a implementării legii 52/2013 pentru anul 2018

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email