Cariere

[responsivevoice_button rate = „1” pitch = „1.2” volume = „0.8” voice = „Romanian Female” buttontext = „Redare audio”] 

PRIMĂRIA COMUNEI TOTEȘTI - cariere

Primăria comunei Totești

Contact

Adresa: Comuna Totești, sat Totești, cod postal 337490, strada Principală, nr. 53, județul Hunedoara
Telefon: 0254 – 775640; Fax: 0254 775641 e-mail: primaria.totesti@yahoo.com, primaria.totesti@totesti.ro

Print Friendly, PDF & Email

Cariere, posturi vacante

Anunțuri
în legătură cu posturile din structura aparatului de specialitate al primarului

ANUNȚ Concurs pentru ocuparea funcției publice de executie, inspector asistent, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Totești

PRIMĂRIA COMUNEI TOTEȘTI , JUD. HUNEDOARA , ROMÂNIA
Comuna Totești , sat Totești , str. Principală , nr. 53 , jud. Hunedoara
Telefon 0254-775640 ; Fax 0254-775641 ; cod fiscal 4633307 ;cod poștal 337490
www.totesti.ro ; e-mail : primaria.totesti@yahoo.com

Nr.1266 /01.07.2024

A N U N Ț

Primăria comunei Totești, cu sediul în comuna Totești, nr.53, jud.Hunedoara, tel/fax : 0254775640 / 0254775641, e-mail: primaria.totesti@yahoo.com organizează potrivit art.VII alin.(2) lit.a) din OUG nr.115/2023 și art.VII alin.(7) art.XI, art.XII din OUG nr.121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, concurs de recrutare pentru următoarea funcţie publică de executie vacantă, de inspector asistent in cadrul compartimentului de Agricol,Administratie Publica,Arhiva,Relatii Publice,Secretariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Totești.

Concursul pentru ocuparea funcției publice de executie vacante :
– funcție publică de executie, inspector asistent, Compartiment Agricol, Administratie Publica, Arhiva, Relatii Publice, Secretariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Totești ( ID 573299) funcție publică de executie vacantă, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore / saptămână .

Concursul se va desfăşura în data de 01.08.2024, ora 11:00, proba scrisă la sediul UAT Totești din localitatea Totești, nr 53, jud.Hunedoara.
Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii generale: Canditatii trebuie să îndeplineasca condițiile prevăzute de art.465, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare la concursul de recrutare:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de executie, conform art.468 alin.(2) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ- minim 1 an.

Detalii despre concurs:
Concursul constă în 3 probe :
– verificarea eligibilității candidatilor;
– proba scrisa;
– proba interviu;
Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile calendaristice de la data afișarii anunțului privind organizarea concursului, respectiv în perioada : 01.07.2024-22.07.2024 inclusiv, în intervalul orar 8:00-16:00, la sediul institutiei, persoana de contact –referent Salasan Hortenzia, de asemenea potrivit dispozițiilor art.VII alin.(17) din OUG nr.121/2023, dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs. Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs după terminarea programului de lucru al autorităţii sau instituţiei publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen. Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.
Data afișarii anuntului : 01.07.2024 ,ora 10:00
– dosarele de înscriere se depun la sediul UAT Totești, din Totești, nr.53, în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunţului, pe site oficial al institutiei (www.totesti.ro) si pe site Agenției Nationale a Funcționarilor Publici,
respectiv in perioada : 01.07.2024-22.07.2024
Perioada de selecție a dosarelor de concurs: în maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Perioada depunere contestații la selectie: cel mult 24 ore de la data afișarii selecției dosarelor.
Perioada de soluționare a contestațiilor la selecție : cel mult 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografie şi tematică pentru Inspector Clasa I, Grad asistent, Compartiment Agricol, Administratie Publica, Arhiva,Relatii Publice, Secretariat
1. Constituţia României, republicată
cu tematica Constituţia României, republicată
2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
cu tematica Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
cu tematica Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr 18/1991 prinvind Fondul Funciar cu modificările şi completările ulterioare
cu tematica cu tematica Cap. I – Dispoziţii generale şi Cap. II – Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
6. ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 28 / 2008 privind registrul agricol cu modificările şi completările ulterioare .

Atribuțiile prevăzute în fișa postului sunt:
CADASTRU :
– participă la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ al comunei şi asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne ;
-efectuează măsurători topografice pentru punerea in posesie pe amplasamentele stabilite de comisia locală de aplicare a legii fondului funciar;
– întocmeşte fişele de punere în posesie ;
– constituie şi actualizează evidenţa proprietăţilor imobiliare şi a modificărilor acestora ;
– constiuie şi actualizează evidenţa terenurilor care fac parte din domeniul public şi privat ;
– delimitează exploataţiile agricole din teritoriul administrativ al comunei ;
– furnizează date pentru completarea şi ţinerea la zi a registrului agricol ;
– îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliu local sau de primar, după caz.

REGISTRUL AGRICOL
– completarea şi ţinerea la zi a registrului agricol scris şi în format electronic ;
– întocmeşte şi eliberează atestatele de producător şi carnetele de comercializare şi răspunde de exactitatea datelor ;
– întocmeşte şi eliberează adeverinţe solicitate conform datelor din registrul agricol ;
– organizează şi asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuţiilor sale ;
– întocmeşte situaţiile statistice solicitate de Direcţia Judeţeană de Statistică pe baza datelor înscrise în registrul agricol .
– îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliu local sau de primar, după caz
Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023 ;
b) copia cărţii de identitate;
c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;

 • copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;
 • copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
 • declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

Pentru funcţiile publice de conducere, dosarul de concurs include şi copia diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau a diplomei echivalente conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Conform dispozițiilor art. VII alin. (15) din OUG nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. (7) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Primar,
Tiberiu PĂSCONI

Referent,
Salasan Hortenzia

Print Friendly, PDF & Email

ANUNȚ Concurs pentru ocuparea funcției publice de executie, consilier asistent, la Compartiment Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Toteșt

PRIMĂRIA COMUNEI TOTEȘTI , JUD. HUNEDOARA , ROMÂNIA
Comuna Totești , sat Totești , str. Principală , nr. 53 , jud. Hunedoara
Telefon 0254-775640 ; Fax 0254-775641 ; cod fiscal 4633307 ;cod poștal 337490
www.totesti.ro ; e-mail : primaria.totesti@yahoo.com

Nr. 1252/28.06.2024

A N U N Ț

Primăria comunei Totești, cu sediul în comuna Totești, nr.53, jud.Hunedoara, tel/fax : 0254775640 / 0254775641, e-mail: primaria.totesti@yahoo.com organizează potrivit art.VII alin.(2) lit.a) din OUG nr.115/2023 și art.VII alin.(7) art.XI, art.XII din OUG nr.121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, concurs de recrutare pentru următoarea funcţie publică de executie vacantă, de consilier asistent in cadrul compartimentului de Asistenta Sociala, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Totești.

Concursul pentru ocuparea funcției publice de executie vacante :
– funcție publică de executie, consilier asistent, Compartiment Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Totești ( ID 472887) funcție publică de executie vacantă, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore / saptămână.

Concursul se va desfăşura în data de 29.07.2024, ora 11:00, proba scrisă la sediul UAT Totești din localitatea Totești, nr 53, jud.Hunedoara.
Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii generale: Canditatii trebuie să îndeplineasca condițiile prevăzute de art.465, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare la concursul de recrutare:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de executie, conform art.468 alin.(2) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ- minim 1 an.

Detalii despre concurs:
Concursul constă în 3 probe :
– verificarea eligibilității candidatilor;
– proba scrisa;
– proba interviu;
Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile calendaristice de la data afișarii anunțului privind organizarea concursului, respectiv în perioada : 28.06.2024– 17.07.2024 inclusiv, în intervalul orar 8:00-16:00, la sediul institutiei, persoana de contact –inspector Vlaiconi Ana Maria, de asemenea potrivit dispozițiilor art.VII alin.(17) din OUG nr.121/2023, dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs. Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs după terminarea programului de lucru al autorităţii sau instituţiei publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen. Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.
Data afișarii anuntului : 28.06.2024 ,ora 10:00
– dosarele de înscriere se depun la sediul UAT Totești, din Totești, nr.53, în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunţului, pe site oficial al institutiei (www.totesti.ro) si pe site Agenției Nationale a Funcționarilor Publici, respectiv in perioada : 28.06.2024– 17.07.2024
Perioada de selecție a dosarelor de concurs: în maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Perioada depunere contestații la selectie: cel mult 24 ore de la data afișarii selecției dosarelor.
Perioada de soluționare a contestațiilor la selecție : cel mult 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografie şi tematică pentru Consilier, Clasa I, Grad asistent, Compartiment Asistenta Sociala

1. Constituţia României, republicată cu tematica Constituţia României, republicată;
2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
cu tematica Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica cu tematica integral
6. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
cu tematica cu tematica Capitolul II – Sistemul de beneficii de asistenţă socială; SECŢIUNEA a 2-a Categorii de beneficii de asistenţă socială; SECŢIUNEA a 3-a Administrarea beneficiilor de asistenţă socială; SECŢIUNEA a 4-a Noţiuni specifice sistemului de beneficii de asistenţă socială; CAP. III Sistemul de servicii sociale – SECŢIUNEA a 2-a Beneficiarii şi furnizorii de servicii sociale; SECŢIUNEA a 4-a Procesul de acordare a serviciilor sociale; CAP. IV Măsuri integrate de asistenţă socială – SECŢIUNEA a 3-a Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi
Atribuțiile prevăzute în fișa postului sunt:
– intocmeşte planul de servicii pentru orice copil lipsit de ocrotire şi autoritate părintească de pe teritoriul comunei şi urmăreşte respectarea prevederilor Legii 272/2004;
– coordonează eforturile, demersurile şi activităţile de prevenire a separării copilului de familia sa, asigură comunicarea între părţile implicate în rezolvarea cazului, asigură respectarea etapelor managementului de caz, întocmeşte şi reactualizează dosarul copilului;
– Colaborează cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în domeniul protecţiei copilului şi transmit acesteia toate datele şi informaţiile solicitate în domeniu.
– Colaborează cu alte instituţii locale şi cu profesionişti cum ar fi medicii, profesorii, preoţii şi politiştii şi acţionează împreună cu aceştia pentru a crea cel mai bun mediu posibil în care parinţii să-şiexercite rolul lor vital ;
– asigură şi urmăresc aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de droguri şi alcool, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi a comportamentului delincvent;
– Inaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei masuri de protecţie specială; în condiţiile legii.
– Oferă consiliere şi asistenţă suplimentară familiilor atunci cand acestea au nevoie.
– întocmeşte orice document care este în atribuţia autorităţii tutelare şi îl propune spre aprobare;
– ţine evidenţa persoanelor cu handicap, întocmeşte şi verifică dosarele pentru Comisia de expertiză a persoanelor adulte cu handicap şi le depune în termen legal la DGASPC;
– aplică prevederile legii 448/2006 care reglementeaza drepturile si obligatiile persoanelor cu handicap acordate în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora;
– stabileşte indemnizaţiile pentru persoanele cu handicap;
– monitorizează cazurile de violenţă în familie si face parte din echipa mobila , culege informaţii asupra acestora, întocmeşte evidenţe separate, asigură accesul la informaţii la cererea organelor judiciare şi a părţilor sau reprezentanţilor acestora;
– informează şi sprijină lucrătorii poliţiei care în cadrul activităţilor specifice întâlnesc situaţii de violenţă; în familie;
– identifică situaţiile de risc pentru părţile implicate în conflict şi le îndrumă spre servicii de specialitate;
– colaborează cu instituţii locale de protecţie a copilului şi raportează cazurile de violenţă în familie, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
– îndrumă părţile aflate în conflict în vederea medierii;
– solicită informatii cu privire la rezultatul medierii;
– verifică actele necesare, întocmeşte dosarele pentru ajutorul social şi urmăreşte respectarea prevederilor Legii 416/2001;intocmeste si tine la zi evidenta dosarelor de ajutor social;intocmeste fisele de calcul ale solicitantilor de ajutor social; intocmeste si comunica rapoartele statistice ale situatiilor de lucrari, conform planului anual aprobat prin HCL; afiseaza la loc vizibil, lunar, planul de actiuni/lucrari de interes local realizat si de realizat, pentru evidenta şi repartizarea orelor de munca, lista beneficiarilor de ajutor social precum şi lista persoanelor care urmeaaza sa efectueze orele de munca;ţine evidenţa orelor de muncă stabilite şi efectuate, intr-un registru;efectueaza si alte sarcini si lucrari ce rezulta din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 aprobate prin H.G. nr.50/2011, cu modificarile si completarile; ulterioare;
– se deplasează pe teren pentru efectuarea anchetelor sociale;
– întocmeşte referate pentru aprobare în Consiliul Local Totesti cu probleme de asistenţă socială;
– întocmeşte actele necesare pentru alocaţii de stat şi le înaintează organelor competente;
– întocmeşte dosarele pentru alocaţia pentru susţinerea familiei şi urmăreşte respectarea prevederilor Legii nr. 277/2010;
– întocmeşte orice situaţie solicitată cu privire la asistenţa socială;
– se ocupă de problemele romilor în localitate şi întocmeşte orice studiu cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor lor de viaţă;
– se ocupă de consilierea tuturor categoriilor de persoane aflate în nevoie socială;
– se ocupă cu aplicarea Programului European de Ajutoare alimentare pentru persoanele defavorizate ( PEAD) prin întocmirea şi verificarea listelor cu beneficiari şi distribuirea produselor.
– elibereaza adeverinte necesare beneficiarilor de ajutor social;
verifică cererile de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi întocmeşte situaţiile de plată ale acestora;

 • verifică cererile de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi întocmeşte situaţiile de plată ale acestora;
 • intocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor de alocaţie pentru susţinerea familiei;
 • primeşte şi verifică dosarele de indemnizaţie pentru cresterea copilului până la 2 ani respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap;
 • intocmeşte orice situatie solicitată cu privire la asistenta sociala;
 • Asigură securitatea documentelor compartimentului.

Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023 ;
b) copia cărţii de identitate;
c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;

 • copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;
 • copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
 • declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

Pentru funcţiile publice de conducere, dosarul de concurs include şi copia diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau a diplomei echivalente conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Conform dispozițiilor art. VII alin. (15) din OUG nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. (7) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Primar,
Tiberiu PĂSCONI

Inspector,
Vlaiconi Ana-Maria

Print Friendly, PDF & Email

Concurs de recrutare în vederea ocuparii pe perioada nedeterminată post vacant, personal contractual de execuție – șofer treapta I

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOTEȘTI
Comuna Totesti , sat Totesti , str. Principala , nr. 53 , jud. Hunedoara
Telefon 0254-775640 ; Fax 0254-775641 ; cod fiscal 4633307 ;cod postal 337490
www.totesti.ro ; e-mail : primaria.totesti@yahoo.com

NR. 1734/22.08.2023

A N U N T

Primaria Comunei Totesti, organizeaza in data de 13.09.2023 , ora 10,00 , la sediul Primariei Comunei Totesti str. Principala nr.53, judetul Hunedoara concurs de recrutare in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata post vacant , personal contractual de executie – sofer treapta I, in cadrul Compartimentului administrare domeniul public și privat, protecția mediului, gestionare servicii publice, întreținere din Aparatul de specialitate a primarului Comunei Totesti.

Dosarul de concurs:
Conform art. 35 din Hotararea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 • formular de inscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr. 2 la H.G. nr. 1336/2022;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
 • copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
 • copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specialized, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica (permis de conducere categoria D, D1; atestat profesional valabil pentru transportul rutier de persoane; card tahograf; aviz psihologic eliberat de un cabinet medical autorizat de catre Ministerul Transporturilor);
 • copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (modelul orientativ al adeverintei mentionate este prevazut in anexa nr. 3 la H.G. nr. 1336/2022);
 • certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
  adeverinfa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 • certificate de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitafi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane – nu este cazul;
 • curriculum vitae, model comun european.

     Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situajia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in condole legii.
     Certificatul de cazier judiciar poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere privind antecedentele penale. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la Inscrierea la concurs preluarea informatiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau institutia publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului certificatului de cazier judiciar, anterior datei de sus|inere a probei scrise.
     Copiile de pe actele prevazute la lit. b)-e), precum si copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap prevazut se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica cu mentiunea ..conform cu originalul” de catre secretarul comisiei de concurs.

Conditii de participare la concurs:
     Conditii generate: Conform art. 15 din Hotararea Guvernului nr. 1336/2022 poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care Indeplineste condole prevazute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cerinfele specifice prevazute la art. 542 alin. (1) si (2) din Ordonanfa de urgenja a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrate, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatei Elvetiene;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra Infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidate la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu excepfia situatiei In care a intervenit reabilitarea;
 • nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;
 • nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Conditii specif ice (conform fisei postului):

 • studii generale, scoala profesionala sau studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;
 • poseda permis de conducere categoria D, D1;
 • poseda atestat profesional, valabil pentru transportul rutier de persoane;
 • poseda card tahograf;
 • aviz psihologic eliberat de un cabinet medical autorizat de catre Ministerul Transporturilor;
 • vechime minima ca si conducator auto – 10 ani.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:
Concursul de recrutare consta In 3 probe succesive, dupa cum urmeaza:

 • selectia dosarelor de inscriere;
 • proba scrisa, care consta in redactarea unei lucrari si/sau in rezolvarea unor teste-grila;
 • interviul, in cadrul caruia se testeaza abilitafile, aptitudinile si motivatia candidatilor.

     Concursul se va desfasura la sediul sediul Primariei Comunei Totesti str. Principala nr.53,
judetul Hunedoara. Pentru prima proba a concursului (proba scrisa) candidafii vor fi prezenti la camera: Sala de sedinte in data 13.09.2023, ora 09:45, pentru apelul nominal, respectiv verificarea identitatii, care se va face pe baza cartii de identitate, cartii electronice de identitate, cartii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate in termen de valabilitate.

     Dupa inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul candidatilor care au intarziat.
     In incaperea in care are loc concursul, pe toata perioada derularii acestuia, inclusiv a formalitatilor prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor le este interzisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanfa. Nerespectarea acestor dispozitii atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.

Calendarul de desfasurare a concursului.

     Data-limita si ora pana la care se pot deoune dosarele de concurs: dosarele de concurs se depun in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, respectiv in perioada 23.08.2023 – 05.09.2023 inclusiv, ora 16:00 la sediul Primariei Comunei Totesti str. Principala nr.53, judetul Hunedoara, la secretarul Comisiei de concurs – doamna Diaconu Corina-Flavia – consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al Primariei Comunei Totesti, tel. 0254775640.

Datele de desfasurare a probelor de concurs:

1. Selecția dosarelor de înscriere la concurs: (2 zile lucrătoare de la data limită de depunere a dosarelor)

 • Comunicarea rezultatelor: 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de verificare a eligibilității dosarelor;
 • Termen pentru contestații privind rezultatul selecției dosarelor: 1 zi lucrătoare de la data afișării selecției dosarelor;
 • Termen de soluționare a contestațiilor: 1 zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor.

2. Proba scrisă (din bibliografia stabilită, pe baza tematicii de concurs):

 • Locul desfășurării concursului: sediul Primariei Comunei Totesti, str. Principala, nr.53, judetul Hunedoara;
 • Data și ora susținerii: data de 13.09.2023, ora 10:00;
 • Comunicarea (afișarea) punctajului: 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei;
 • Termen depunere eventuale contestații: 1 zi lucrătoare de la data afișării punctajului final;
 • Termen de soluționare a contestațiilor: 1 zi lucrătoare de la depunerea contestației.

3. Interviu (conform planului de interviu stabilit de comisia de concurs):

 • Locul desfășurării: se va comunica odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă;
 • Data și ora susținerii: se va afișa odată cu rezultatele obținute la proba scrisă (în termen de max. 4 zile lucrătoare de la susținerea probei precedente);
 • Afișarea punctajului final al interviului: 1 zi lucrătoare de la finalizarea acestuia;
 • Termen depunere eventuale contestații cu privire la desfășurarea interviului: 1 zi lucrătoare de la data afișării punctajului final;
 • Termen de soluționare a contestațiilor: 1 zi lucrătoare de la depunerea acestora.

Afisare rezultat final al concursului: 1 zi lucrătoare de la data afișării punctajului final al probei interviu
Toate listele privind rezultatele probelor sau privind rezultatele contestatiilor se afiseaza la sediul Primariei Comunei Totesti, precum si pe pagina de internet a acesteia: www.totesti.ro.

Atributiile postului:

Atributiile generale:

 • Indeplineste cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios indatoririle de serviciu si se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii de orice natura Primariei comunei Totesti in care isi desfasoara activitatea.
 • Este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixata in program, odihnit si sa respecte programul stabilit;
 • Administreaza autovehiculul dat in primire si relatia cu autoritatile in vederea intocmirii si actualizarii tuturor actelor necesare acestora (asigurari, revizii tehnice, obpnerea actelor necesare inscrierii, etc.);
 • Transporta elevii cu grija;
 • La stabilirea orarului de funcționare se vor avea în vedere: orele de începere ale cursurilor; timpul necesar parcurgerii traseului; starea drumurilor; – condițiile meteo în funcție de anotimp; – numărul de curse efectuat de respectivul mijloc de transport; – orice alt factor care poate influența orarul de funcționare ;
 • Se interzice cu desăvârsire transportul simultan al elevilor si al altor persoane care nu sunt angajați ai unității/unităților de învățământ deservite;.
 • Pentru orice incident petrecut în timpul îmbarcării – debarcării elevilor, în alte locuri decât cele stabilite, va fi răspunzător direct conducătorul auto sau persoana care decide acest lucru.
 • În cazul transportului elevilor din ciclul prescolar sau primar acestia vor fi obligatoriu însoțiți pe întreaga durată a deplasării de către un cadru didactic numit prin decizie a directorului în acest sens. Se recomandă asigurarea prezenței unui cadru didactic pe întrega durată a deplasării indiferent de vârsta elevilor, în scopul supravegherii acestora si asigurării condițiilor de securitate.
 • Numărul de elevi transportați într-o cursă nu poate depăsi numărul locurilor.
 • Numărul de curse efectuate zilnic se face cu consultarea si cu avizul Consiliului Local al localității respective.
 • Intretine autovehiculul in perfecta stare de igiena si functiune (inclusiv achizitii de piese);
 • Identifica problemele aparute legat de autovehiculul si gasirea solutiilor optime pentru rezolvarea acestora;
 • Tine evidenta curselor efectuate zilnic prin intocmirea actelor necesare: foaia de parcurs, fisa de combustibil, asigurand alimentarea ritmica a masinii cu combustibil;
 • La locul de munca isi desfasoara activitatea astfel incat sa nu se expuna la pericol de accidente atat propria persoana cat si a elevilor;
 • Va efectua la timp controalele medicale periodice la medicul de medicina muncii
 • Va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice, in trafic intern – pastreaza certificatul de inmatriculare, licenta de execute si copia licentei de transport, precum si actele masinii in conditii corespunzatoare, le prezinta la cerere organelor de control;
 • Nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea seful ierarhic;
 • Nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenza alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc., care reduc capacitatea de conducere;
 • Soferul va respecta cu stricter intinerariul si instructiunile primite de la seful ierarhic;
 • Se comporta civilizat in relatiile cu colegii de serviciu, superiorii ierarhici si organele de control,
 • Atat la plecare cat si la sosirea din cursa, verifica starea tehnica a autovehicului, inclusiv anvelopele.
 • Nu pleaca in cursa daca constata defectiuni / nereguli ale autovehiculului si anunta imediat superiorul pentru a se remedia defectiunile;
 • Comunica imediat sefului direct telefonic sau prin orice alt mijloc orice eveniment de circulate in care este implicat;
 • Soferul raspunde personal de:
 • Integritatea autovehiculului pe care il are in primire;
 • Intretinerea autovehiculului, ceea ce presupune: efectuarea la timp a reviziilor, schimburilor de ulei si filtre, gresarea elementelor ce necesita aceasta operatiune;
 • Exploatarea autovehiculului in conformitate cu instructiunile prevazute in cartea tehnica a acestuia;
 • Tine evidenta valabilitatii tuturor documentelor si verificarilor vehiculului;
 • Soferul va raspunde in fa|a legii pentru pagubele cauzate primariei din vina sa.
 • Transporta elevii cu grija;
 • La stabilirea orarului de funcționare se vor avea în vedere: orele de începere ale cursurilor; timpul necesar parcurgerii traseului; starea drumurilor; – condițiile meteo în funcție de anotimp; – numărul de curse efectuat de respectivul mijloc de transport; – orice alt factor care poate influența orarul de funcționare ;
 • Se interzice cu desăvârsire transportul simultan al elevilor si al altor persoane care nu sunt angajați ai unității/unităților de învățământ deservite;.
 • Pentru orice incident petrecut în timpul îmbarcării – debarcării elevilor, în alte locuri decât cele stabilite, va fi răspunzător direct conducătorul auto sau persoana care decide acest lucru.
 • În cazul transportului elevilor din ciclul prescolar sau primar acestia vor fi obligatoriu însoțiți pe întreaga durată a deplasării de către un cadru didactic numit prin decizie a directorului în acest sens. Se recomandă asigurarea prezenței unui cadru didactic pe întrega durată a deplasării indiferent de vârsta elevilor, în scopul supravegherii acestora si asigurării condițiilor de securitate.
 • Numărul de elevi transportați într-o cursă nu poate depăsi numărul locurilor.
 • Numărul de curse efectuate zilnic se face cu consultarea si cu avizul Consiliului Local al localității respective.

Atributii privind respectarea normelor de sanatate si securitate in munca, de prevenire si stingere a incendiilor:

 • ia la cunostiinta si implementeaza normele de sanatate si securitate in munca., de prevenire si stingere a incendiilor la nivelul institutiei;
 • Implementeaza si urmeaza masurile stabilite pentru procedurile de urgenta si de evacuare;
 • Evalueaza riscurile pentru securitate si sanatate in zona sa de responsabilitate, propune masuri de prevenire si protectie a accidentarilor la locul de munca, de prim-ajutor, de prevenire si stingerea incendiilor si evacuare a persoanelor din cladirile/zonele cu risc.

Atributii SCIM

 • Coordoneaza procesul de actualizare a obiectivelor generale si specifice, a activitatilor procedural, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performantelor, a situatiei procedurilor si a sistemului de monitorizare si de raportare, respectiv informare catre conducatorul entitatii publice;
 • Comisia de monitorizare elaboreaza programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit program de dezvoltare, care se actualizeaza anual la nivelul fiecarei entitati publice;
 • Comisia de monitorizare analizeaza si prioritizeaza riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor entitatii publice, prin stabilirea profilului de risc si a limitei de toleranta la risc, anual, aprobate de catre conducerea entitatii.
 • Indeplineste orice alte atributii sau sarcini primite de la primar.

Bibliografia:

 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: Partea I, Partea a lll-a, Partea a Vl-a: Titlul I si III;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
 • Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora;
 • Hotararea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier;

Nota: Se vor avea in vedere formele actualizate la zi, ale actelor normative din bibliografie

Tematica de concurs: bibliografia va fi studiata integral.
Informatii suplimentare privind concursul pot fi solicitate la sediul Primariei Comunei Totesti str. Principala nr.53, judetul Hunedoara, la secretarul Comisiei de concurs – doamna Diaconu Corina-Flavia – consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al Primariei Comunei Totesti, tel. 0254775640.

PRIMAR,
PASCONI TIBERIU


FORMULARE

Formular inscriere concurs post sofer tr I

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul

Model Adeverință concurs post sofer tr I

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email