INFORMAȚII PUBLICE

Toate documentele de interes public

 

Acest spațiu este destinat tuturor documentelor de interes public emise de Consiliul Local și Primăria Comunei Totești.

ARHIVE

Vezi aici toate documentele de interes public emise în anul 2019

Delimitarea circumscripțiilor electorale pentru alegerile prezidențiale 2019

PUBLICAȚIE

Având in vedere art. 10 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 20 alin.(5) și art 120 din Legea nr. 208/2015 cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștință publică numărul circumscripțiilor electorale, a delimitării și numerotării fiecărei secțiide votare precum și a sediilor acestora pentru alegerea Președintelui României în anul 2019.

Nr. sv*

Sediul sv

Delimitare secţie de votare

Loc. Comp./sat ap.

Arteră **/număr administrativ/bloc/descriere

493

Școala Gimnazială Totești, loc. TOTEŞTI Nr. 54

TOTEŞTI

integral

494

Căminul Cultural Cârnești, loc. CÂRNEŞTI Nr. 36

CÂRNEŞTI integral
495

Școala Primară Păclișa, loc. PĂCLIŞA Nr. 93A

PĂCLIŞA integral
496

Școala Primară Reea, loc. REEA Nr. 84

COPACI

REEA

 

integral
       
       
Print Friendly, PDF & Email

Raport anual de evaluare a implementării legii 544/2001 pentru anul 2018

Raport anual de evaluare a implementării legii 544/2001 pentru anul 2018

Print Friendly, PDF & Email

Raport anual de evaluare a implementării legii 52/2013 pentru anul 2018

Raport anual de evaluare a implementării legii 52/2013 pentru anul 2018

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2019, privind aprobarea indexării anuale cu rata inflației de 4,6% a impozitelor și taxelor locale, care constau într-o anumită sumă de lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și a actualizării cu 4,6% a limitelor amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completaările ulterioare.

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.22/2019

Hotărârea nr.22/2019, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții ”Extinderi rețele de canalizare în localitatea Păclișa și Totești, comuna Totești, județul Hunedoara.

Print Friendly, PDF & Email

Nomenclatorul cu salariile de baza și coeficienții de ierarhizare ale funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Totești

Nomenclatorul cu salariile de baza și coeficienții de ierarhizare ale funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Totești

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.21/2019

Hotărârea nr.21/2019, privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Totești, nr.7/2019 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al comunei Totești, pentru anul 2019

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.20/2019

Hotărârea nr.20/2019, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Totești, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ”Valea Hațegului” R.A.

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.19/2019

Hotărârea nr.19/2019, privind dezmembrarea unui imobil aparținând domeniului public al comunei Totești.

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.18/2019

Hotărârea nr.18/2019, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru lucrările de interes public și de utilitate publică pentru obiectivul de investiții ”Înființare rețea distribuție și branșamente de gaze naturale în localitățile Totești, Păclișa, Cîrnești, și Reea, comuna Totești, județul Hunedoara”.

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.16/2019

Hotărârea nr.16/2019, privind acordarea unui ajutor din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.15/2019

Hotărârea nr.15/2019, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Totești, pentru perioada 2019 – 2024.

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.14/2019

Hotărârea nr.14/2019, privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat în comuna Totești, începând cu anul școlar 2019-2020.

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.13/2019

Hotărârea nr.13/2019, privind aprobarea documentației de urbanism PUZ – pentru ”Înființare plantație de afin și anexe în localitatea Totești, județul Hunedoara”.

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.12/2019

Hotărârea nr.12/2019, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2018 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Totești, județul Hunedoara însușit în HCL nr.10/1999.

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.11/2019

Hotărârea nr.11/2019, privind dezmembrarea unui imobil aparținând domeniului privat al comunei Totești.

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.10/2019

Hotărârea nr.10/2019, privind aprobarea utilizării sumei de 1.444.012,81 lei, reprezentând excedent al bugetului local l sfârșitul anului 2018.

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.9/2019

Hotărârea nr.9/2019, privind aprobarea utilizării sumei de 8829,49 lei, reprezentând excedent al bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii la sfârșitul anului 2018.

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.8/2019

Hotărârea nr.8/2019, privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.7/2019

Hotărârea nr.7/2019, privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind seviciile sociale acordate la nivelul comunei Totești pe anul 2019

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.6/2019

Hotărârea nr.6/2019, privind propunerea de acordare  calificativului ”foarte bine”, secretarului Comunei Totești, pe anul 2018.

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.5/2019

Hotărârea nr.5/2019, privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social pe anul 2019. 

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.4/2019

Hotărârea nr.4/2019, privind alegerea președintelui de ședință.

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.3/2019

Hotărârea nr.3/2019, privind aprobarea contribuției Comunei Totești pentru funcționarea compartimentului de audit intern, înființat în cadrul Filialei Județene Hunedoara a Asociației Comunelor din România.

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.2/2019

Hotărârea nr.2/2019, privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.1/2019

Hotărârea nr.1/2019, privind aprobarea documentației de urbanism PUZ – pentru ”Înființare plantație de afin și anexe în localitatea Totești, județul Hunedoara.

Print Friendly, PDF & Email

Anunt de elaborare prima versiune a amenajamentului silvic al Comunei Totești UP IV Totești

Anunt de elaborare prima versiune a amenajamentului silvic al Comunei Totești UP IV Totești

Print Friendly, PDF & Email

Anunțuri imobiliare

Conform legii nr.17 din 7 martie 2014, aici puteți consulta anunțurile de intenție privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan.

Print Friendly, PDF & Email

Anunț individual prin publicitate

În acest spațiu sunt publicate anunțurile adresate de către primărie persoanelor individuale.

Print Friendly, PDF & Email

Proiect de hotărâre nr 1/2019

Momentan nu este publicat nici un proiect de hotărăre

Print Friendly, PDF & Email

Comunicări

Acest spațiu este rezervat comunicării publice a problemelor de asisteță socială.

Print Friendly, PDF & Email

Documente de achiziție publică

Momentan nu sunt publicate documente de achiziții publice.

Print Friendly, PDF & Email

Proces verbal de ședință

Nu sunt încă încărcate documente.

Print Friendly, PDF & Email

Dispoziție de primar nr.1

În acest moment nu sunt publicate dispoziții de primar.

Print Friendly, PDF & Email

Tema 1 de dezbatere publică

În acest moment nu sunt propuse teme în dezbatere publică.

Print Friendly, PDF & Email

URBANISM

Aici sunt publicate autorizări, documente de urbanism și alte documente emise de primăria comunei Totești

Print Friendly, PDF & Email

Publicații de căsătorie

În acest spațiu sunt publicate anunțurile de intenție pentru căsătorie. La aceste anunțuri se pot formula comentarii în spațiul de mai jos.

Print Friendly, PDF & Email

Convocare la ședința Consiliului Local

Acest spațiu este destinat convocării membrilor Consiliului Local al comunei Totești în ședință publică.
În acest moment nu există informații noi.

Print Friendly, PDF & Email

Rapoarte

În acest spațiu sunt publicate diferite rapoarte referitoare la administrația locală și comunitate.

Print Friendly, PDF & Email

Anunțuri cariere

În acest spațiu sunt publicate anunțuri în legătură cu carierele și posturile vacante din structura aparatului de specialitate al primarului.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email