ANUNȚ Concurs pentru ocuparea funcției publice de executie, inspector asistent, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Totești

PRIMĂRIA COMUNEI TOTEȘTI , JUD. HUNEDOARA , ROMÂNIA
Comuna Totești , sat Totești , str. Principală , nr. 53 , jud. Hunedoara
Telefon 0254-775640 ; Fax 0254-775641 ; cod fiscal 4633307 ;cod poștal 337490
www.totesti.ro ; e-mail : primaria.totesti@yahoo.com

Nr.1266 /01.07.2024

A N U N Ț

Primăria comunei Totești, cu sediul în comuna Totești, nr.53, jud.Hunedoara, tel/fax : 0254775640 / 0254775641, e-mail: primaria.totesti@yahoo.com organizează potrivit art.VII alin.(2) lit.a) din OUG nr.115/2023 și art.VII alin.(7) art.XI, art.XII din OUG nr.121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, concurs de recrutare pentru următoarea funcţie publică de executie vacantă, de inspector asistent in cadrul compartimentului de Agricol,Administratie Publica,Arhiva,Relatii Publice,Secretariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Totești.

Concursul pentru ocuparea funcției publice de executie vacante :
– funcție publică de executie, inspector asistent, Compartiment Agricol, Administratie Publica, Arhiva, Relatii Publice, Secretariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Totești ( ID 573299) funcție publică de executie vacantă, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore / saptămână .

Concursul se va desfăşura în data de 01.08.2024, ora 11:00, proba scrisă la sediul UAT Totești din localitatea Totești, nr 53, jud.Hunedoara.
Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii generale: Canditatii trebuie să îndeplineasca condițiile prevăzute de art.465, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare la concursul de recrutare:

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de executie, conform art.468 alin.(2) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ- minim 1 an.

Detalii despre concurs:
Concursul constă în 3 probe :
– verificarea eligibilității candidatilor;
– proba scrisa;
– proba interviu;
Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile calendaristice de la data afișarii anunțului privind organizarea concursului, respectiv în perioada : 01.07.2024-22.07.2024 inclusiv, în intervalul orar 8:00-16:00, la sediul institutiei, persoana de contact –referent Salasan Hortenzia, de asemenea potrivit dispozițiilor art.VII alin.(17) din OUG nr.121/2023, dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs. Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs după terminarea programului de lucru al autorităţii sau instituţiei publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen. Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.
Data afișarii anuntului : 01.07.2024 ,ora 10:00
– dosarele de înscriere se depun la sediul UAT Totești, din Totești, nr.53, în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunţului, pe site oficial al institutiei (www.totesti.ro) si pe site Agenției Nationale a Funcționarilor Publici,
respectiv in perioada : 01.07.2024-22.07.2024
Perioada de selecție a dosarelor de concurs: în maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Perioada depunere contestații la selectie: cel mult 24 ore de la data afișarii selecției dosarelor.
Perioada de soluționare a contestațiilor la selecție : cel mult 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografie şi tematică pentru Inspector Clasa I, Grad asistent, Compartiment Agricol, Administratie Publica, Arhiva,Relatii Publice, Secretariat
1. Constituţia României, republicată
cu tematica Constituţia României, republicată
2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
cu tematica Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
cu tematica Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr 18/1991 prinvind Fondul Funciar cu modificările şi completările ulterioare
cu tematica cu tematica Cap. I – Dispoziţii generale şi Cap. II – Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
6. ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 28 / 2008 privind registrul agricol cu modificările şi completările ulterioare .

Atribuțiile prevăzute în fișa postului sunt:
CADASTRU :
– participă la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ al comunei şi asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne ;
-efectuează măsurători topografice pentru punerea in posesie pe amplasamentele stabilite de comisia locală de aplicare a legii fondului funciar;
– întocmeşte fişele de punere în posesie ;
– constituie şi actualizează evidenţa proprietăţilor imobiliare şi a modificărilor acestora ;
– constiuie şi actualizează evidenţa terenurilor care fac parte din domeniul public şi privat ;
– delimitează exploataţiile agricole din teritoriul administrativ al comunei ;
– furnizează date pentru completarea şi ţinerea la zi a registrului agricol ;
– îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliu local sau de primar, după caz.

REGISTRUL AGRICOL
– completarea şi ţinerea la zi a registrului agricol scris şi în format electronic ;
– întocmeşte şi eliberează atestatele de producător şi carnetele de comercializare şi răspunde de exactitatea datelor ;
– întocmeşte şi eliberează adeverinţe solicitate conform datelor din registrul agricol ;
– organizează şi asigură arhivarea curentă a documentelor din sfera atribuţiilor sale ;
– întocmeşte situaţiile statistice solicitate de Direcţia Judeţeană de Statistică pe baza datelor înscrise în registrul agricol .
– îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliu local sau de primar, după caz
Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023 ;
b) copia cărţii de identitate;
c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;

  • copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;
  • copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;
  • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;
  • cazierul judiciar;
  • declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
  • declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

Pentru funcţiile publice de conducere, dosarul de concurs include şi copia diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau a diplomei echivalente conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Conform dispozițiilor art. VII alin. (15) din OUG nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. (7) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Primar,
Tiberiu PĂSCONI

Referent,
Salasan Hortenzia

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Anunțuri, Cariere, Toate articolele de interes public.