ANUNȚ Concurs pentru ocuparea funcției publice de executie, consilier asistent, la Compartiment Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Toteșt

PRIMĂRIA COMUNEI TOTEȘTI , JUD. HUNEDOARA , ROMÂNIA
Comuna Totești , sat Totești , str. Principală , nr. 53 , jud. Hunedoara
Telefon 0254-775640 ; Fax 0254-775641 ; cod fiscal 4633307 ;cod poștal 337490
www.totesti.ro ; e-mail : primaria.totesti@yahoo.com

Nr. 1252/28.06.2024

A N U N Ț

Primăria comunei Totești, cu sediul în comuna Totești, nr.53, jud.Hunedoara, tel/fax : 0254775640 / 0254775641, e-mail: primaria.totesti@yahoo.com organizează potrivit art.VII alin.(2) lit.a) din OUG nr.115/2023 și art.VII alin.(7) art.XI, art.XII din OUG nr.121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, concurs de recrutare pentru următoarea funcţie publică de executie vacantă, de consilier asistent in cadrul compartimentului de Asistenta Sociala, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Totești.

Concursul pentru ocuparea funcției publice de executie vacante :
– funcție publică de executie, consilier asistent, Compartiment Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Totești ( ID 472887) funcție publică de executie vacantă, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore / saptămână.

Concursul se va desfăşura în data de 29.07.2024, ora 11:00, proba scrisă la sediul UAT Totești din localitatea Totești, nr 53, jud.Hunedoara.
Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii generale: Canditatii trebuie să îndeplineasca condițiile prevăzute de art.465, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare la concursul de recrutare:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de executie, conform art.468 alin.(2) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ- minim 1 an.

Detalii despre concurs:
Concursul constă în 3 probe :
– verificarea eligibilității candidatilor;
– proba scrisa;
– proba interviu;
Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile calendaristice de la data afișarii anunțului privind organizarea concursului, respectiv în perioada : 28.06.2024– 17.07.2024 inclusiv, în intervalul orar 8:00-16:00, la sediul institutiei, persoana de contact –inspector Vlaiconi Ana Maria, de asemenea potrivit dispozițiilor art.VII alin.(17) din OUG nr.121/2023, dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs. Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs după terminarea programului de lucru al autorităţii sau instituţiei publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen. Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.
Data afișarii anuntului : 28.06.2024 ,ora 10:00
– dosarele de înscriere se depun la sediul UAT Totești, din Totești, nr.53, în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunţului, pe site oficial al institutiei (www.totesti.ro) si pe site Agenției Nationale a Funcționarilor Publici, respectiv in perioada : 28.06.2024– 17.07.2024
Perioada de selecție a dosarelor de concurs: în maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Perioada depunere contestații la selectie: cel mult 24 ore de la data afișarii selecției dosarelor.
Perioada de soluționare a contestațiilor la selecție : cel mult 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografie şi tematică pentru Consilier, Clasa I, Grad asistent, Compartiment Asistenta Sociala

1. Constituţia României, republicată cu tematica Constituţia României, republicată;
2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
cu tematica Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica cu tematica integral
6. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
cu tematica cu tematica Capitolul II – Sistemul de beneficii de asistenţă socială; SECŢIUNEA a 2-a Categorii de beneficii de asistenţă socială; SECŢIUNEA a 3-a Administrarea beneficiilor de asistenţă socială; SECŢIUNEA a 4-a Noţiuni specifice sistemului de beneficii de asistenţă socială; CAP. III Sistemul de servicii sociale – SECŢIUNEA a 2-a Beneficiarii şi furnizorii de servicii sociale; SECŢIUNEA a 4-a Procesul de acordare a serviciilor sociale; CAP. IV Măsuri integrate de asistenţă socială – SECŢIUNEA a 3-a Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi
Atribuțiile prevăzute în fișa postului sunt:
– intocmeşte planul de servicii pentru orice copil lipsit de ocrotire şi autoritate părintească de pe teritoriul comunei şi urmăreşte respectarea prevederilor Legii 272/2004;
– coordonează eforturile, demersurile şi activităţile de prevenire a separării copilului de familia sa, asigură comunicarea între părţile implicate în rezolvarea cazului, asigură respectarea etapelor managementului de caz, întocmeşte şi reactualizează dosarul copilului;
– Colaborează cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în domeniul protecţiei copilului şi transmit acesteia toate datele şi informaţiile solicitate în domeniu.
– Colaborează cu alte instituţii locale şi cu profesionişti cum ar fi medicii, profesorii, preoţii şi politiştii şi acţionează împreună cu aceştia pentru a crea cel mai bun mediu posibil în care parinţii să-şiexercite rolul lor vital ;
– asigură şi urmăresc aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de droguri şi alcool, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi a comportamentului delincvent;
– Inaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei masuri de protecţie specială; în condiţiile legii.
– Oferă consiliere şi asistenţă suplimentară familiilor atunci cand acestea au nevoie.
– întocmeşte orice document care este în atribuţia autorităţii tutelare şi îl propune spre aprobare;
– ţine evidenţa persoanelor cu handicap, întocmeşte şi verifică dosarele pentru Comisia de expertiză a persoanelor adulte cu handicap şi le depune în termen legal la DGASPC;
– aplică prevederile legii 448/2006 care reglementeaza drepturile si obligatiile persoanelor cu handicap acordate în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora;
– stabileşte indemnizaţiile pentru persoanele cu handicap;
– monitorizează cazurile de violenţă în familie si face parte din echipa mobila , culege informaţii asupra acestora, întocmeşte evidenţe separate, asigură accesul la informaţii la cererea organelor judiciare şi a părţilor sau reprezentanţilor acestora;
– informează şi sprijină lucrătorii poliţiei care în cadrul activităţilor specifice întâlnesc situaţii de violenţă; în familie;
– identifică situaţiile de risc pentru părţile implicate în conflict şi le îndrumă spre servicii de specialitate;
– colaborează cu instituţii locale de protecţie a copilului şi raportează cazurile de violenţă în familie, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
– îndrumă părţile aflate în conflict în vederea medierii;
– solicită informatii cu privire la rezultatul medierii;
– verifică actele necesare, întocmeşte dosarele pentru ajutorul social şi urmăreşte respectarea prevederilor Legii 416/2001;intocmeste si tine la zi evidenta dosarelor de ajutor social;intocmeste fisele de calcul ale solicitantilor de ajutor social; intocmeste si comunica rapoartele statistice ale situatiilor de lucrari, conform planului anual aprobat prin HCL; afiseaza la loc vizibil, lunar, planul de actiuni/lucrari de interes local realizat si de realizat, pentru evidenta şi repartizarea orelor de munca, lista beneficiarilor de ajutor social precum şi lista persoanelor care urmeaaza sa efectueze orele de munca;ţine evidenţa orelor de muncă stabilite şi efectuate, intr-un registru;efectueaza si alte sarcini si lucrari ce rezulta din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 aprobate prin H.G. nr.50/2011, cu modificarile si completarile; ulterioare;
– se deplasează pe teren pentru efectuarea anchetelor sociale;
– întocmeşte referate pentru aprobare în Consiliul Local Totesti cu probleme de asistenţă socială;
– întocmeşte actele necesare pentru alocaţii de stat şi le înaintează organelor competente;
– întocmeşte dosarele pentru alocaţia pentru susţinerea familiei şi urmăreşte respectarea prevederilor Legii nr. 277/2010;
– întocmeşte orice situaţie solicitată cu privire la asistenţa socială;
– se ocupă de problemele romilor în localitate şi întocmeşte orice studiu cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor lor de viaţă;
– se ocupă de consilierea tuturor categoriilor de persoane aflate în nevoie socială;
– se ocupă cu aplicarea Programului European de Ajutoare alimentare pentru persoanele defavorizate ( PEAD) prin întocmirea şi verificarea listelor cu beneficiari şi distribuirea produselor.
– elibereaza adeverinte necesare beneficiarilor de ajutor social;
verifică cererile de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi întocmeşte situaţiile de plată ale acestora;

 • verifică cererile de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi întocmeşte situaţiile de plată ale acestora;
 • intocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor de alocaţie pentru susţinerea familiei;
 • primeşte şi verifică dosarele de indemnizaţie pentru cresterea copilului până la 2 ani respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap;
 • intocmeşte orice situatie solicitată cu privire la asistenta sociala;
 • Asigură securitatea documentelor compartimentului.

Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023 ;
b) copia cărţii de identitate;
c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;

 • copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz;
 • copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
 • declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

Pentru funcţiile publice de conducere, dosarul de concurs include şi copia diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau a diplomei echivalente conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Conform dispozițiilor art. VII alin. (15) din OUG nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. (7) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Primar,
Tiberiu PĂSCONI

Inspector,
Vlaiconi Ana-Maria

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Anunțuri, Cariere, Toate articolele de interes public.