INFORMAȚII PUBLICE

CARIERE ȘI POSTURI VACANTE

[responsivevoice_button rate = „1” pitch = „1.2” volume = „0.8” voice = „Romanian Female” buttontext = „Redare audio”] 

Cariere, posturi vacante

Aici sunt publicate anunțurile de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante sau de promovare în carieră.

Vezi aici toate anunțurile

Anunț de concurs pentru ocuparea postului de Secretar General UAT

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI TOTESTI

TEL/FAX:0254775640/0254775641
Email:primaria.totesti@yahoo.com

ANUNT

PRIMARIA COMUNEI TOTESTI, cu sediul in localitatea Totesti, nr.53, judetul Hunedoara, telefon 0254775640, fax 0254775641, e-mail primaria.totesti@yahoo.com, organizeaza in data de 02.03.2020 CONCURS DE RECRUTARE conform prevederilor art.618 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ si HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea functiei publice vacante de conducere de SECRETAR GENERAL AL UAT TOTESTI.

Concursul se va desfasura la sediul Primariei Comunei Totesti, judetul Hunedoara

Conditii de desfasurare a concursului

 • dosarele candidatilor se depun la sediul Primariei comunei Totesti, judetul Hunedoara, incepand cu data de 30.01.2020 pana in data de 18.02.2020 ora 16:00
 • selectia dosarelor se va face in perioada 19.02.2020-25.02.2020
 • sustinere proba scrisa in data de 02.03.2020 ora 10:00
 • data şi ora susţinerii interviului se va afişa odată cu rezultatele la proba scrisă

Persoana de contact pentru preluarea dosarelor :
Vlaiconi Ana-Maria inspector asistent in cadrul Primariei comunei Totesti ,telefon 0254775640 .

Conditii de participare la concursul pentru ocuparea functiei publice vacante de conducere de SECRETAR GENERAL AL UAT TOTESTI

 • Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevezute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Conditiile specifice de participare

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licența sau echivalenta în:
  specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;
 • candidatii trebuie sa fie absolventi cu diploma ai studiilor universitare de master in domeniul administratieipublice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art.153 alin (2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice 5 ani.

In cazul in care la concursurile organizate pentru ocuparea functiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezinta persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in specialitate juridica, administrativa sau stiinte politice si care indeplinesc conditiile prevazute la art.465 alin 3 si art.468 alin 2 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, pot candida si persoane care nu indeplinesc aceste conditii,in urmatoarea ordine:

a) persoanele care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,in specialitatea juridica , administrativa sau stiinte politice si indeplinesc conditia prevazuta la art.468 alin (2) lit.a,

b) persoanele care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta sau echivalenta,in specialitatea juridica, administrativa sau stiinte politice ;

c) persoanele care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alta specialitate.

Atributiile secretarului general

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, , hotărârile consiliului local;
b) participă la şedinţele consiliului local;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului – verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local;
g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ – teritorială în cadrul căreia funcţionează;
i) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local ;
j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, a consilierilor locali;
k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
l) informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local,

m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii administrativ – teritoriale;
p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar.

Dosarul de inscriere va cuprinde:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor de catre secrtetarul comisiei de concurs.
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs

Bibliografia

– OUG 57/2019 privind codul administrativ
– Constitutia Romaniei, republicata
– Ordonanta de guvern nr.28/2008 privind registrul agricol cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea 119/1996 privind actele de stare civila republicata,cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea 287/2009-Codul Civil art.375-378 ,art.1836-1885
– Legea nr.53/2003 –Codul muncii cu completarile si modificarile ulterioare
– Legea nr.544/2001-privind liberul acces la informatiile de interes public cu completarile si modificarile ulterioare;
– Legea 52/2003-privind transparenta decizionala in administratia publica;
– Legea 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata
– Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind  prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIMAR
Pasconi Tiberiu

Print Friendly, PDF & Email

Anunț de organizare concurs pentru ocuparea unui post de șofer

ANUNȚ CONCURS

Primăria comunei Totești anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale vacante de șofer, grad/treapta II, compartimentul fonduri europene.

Principalele etape de desfășurare a concursului

 • Data limită de depunere a dosarelor:
  10.01.2020 ora 16:00 
 • Termenul limită de afișare a selecției dosarelor:
  13.01.2020
 • Termenul limită de depunere a contestațiilor la selecția de dosare:
  14.01.2020
 • Proba scrisă:
  17.01.2020 ora 10:00
 • Proba practică:
  20.01.2020 ora 10:00
 • Interviul:
  23.01.2020 ora 10:00
 • Rezultatul final se afișează în data de 27.01.2020 ora 16:00

Citește aici detaliile de desfășurare ale concursului

Print Friendly, PDF & Email

Anunțuri cariere

[responsivevoice_button rate = „1” pitch = „1.2” volume = „0.8” voice = „Romanian Female” buttontext = „Redare audio”]

În acest spațiu sunt publicate anunțuri în legătură cu carierele și posturile vacante din structura aparatului de specialitate al primarului.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email