INFORMAȚII PUBLICE

ANUNȚURI PUBLICE

[responsivevoice_button rate = „1” pitch = „1.2” volume = „0.8” voice = „Romanian Female” buttontext = „Redare audio”] 

Anunturi publice

Aici aveți acces la toate categoriile de anunțuri, care fac parte din informațiile publice furnizate de Primăria comunei Totești. 

Toate categoriile de anunțuri publice

Rezultatul selecției de dosare la concursul pentru ocuparea unui post vacant în cadrul compartimentului Fonduri Europene din aparatul de specialitate al primarului

Primaria Comunei Totesti
Nr.687/27.04.2022

PROCES VERBAL
LA SELECŢIA DOSARELOR PENTRU CONCURS
Incheiat azi 27.04.2022

Comisia constituită prin Dispozitia Primarului nr. 51/2022 s-a întrunit în vederea selectării dosarelor depuse pentru concursul pe postul corespunzător funcţiei contractuale de inspector de specialitate, studii superioare in cadrul compartimentului Fonduri Europene din aparatul de specialitate al primarului.
S-au depus următoarele dosare:
dosar nr.619/15.04.2022 depus de DUCA-MOISE MADALINA-CRISTINA
dosar nr.622/18.04.2022 depus de ANDRASONI RUXANDRA-DENISA
Analizând actele depuse în dosar se constată că sunt îndeplinite condiţiile de participare la concurs prevăzute în anunţ şi declară admis următorul dosar:
– dosar nr.619/15.04.2022 depus de DUCA-MOISE MADALINA-CRISTINA -RESPINS
– dosar nr.622/18.04.2022 depus de ANDRASONI RUXANDRA-DENISA -ADMIS

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Comisia de concurs

Secretar comisie: Vlaiconi Ana-Maria
Preşedinte: Tasala Diana-Petronela
Membri: Lintu Eleonora, Salasan Hortenzia

Print Friendly, PDF & Email

Concurs pentru ocupare unui post vacant, personal contractual de executie, în cadrul Compartimentului Fonduri Europene din Aparatul de specialitate a primarului Comunei Totesti

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOTEȘTI

Comuna Totesti , sat Totesti , str. Principala , nr. 53 , jud. Hunedoara
Telefon 0254-775640 ; Fax 0254-775641 ; cod fiscal 4633307 ;cod postal 337490
www.totesti.ro ; e-mail : primaria.totesti@yahoo.com

A N U N T

Primaria Comunei Totesti, scoate la concurs in data de 04.05.2022 , ora 09,00 , la sediul Primariei Comunei Totesti str.Principala nr.53 , urmatorul post vacant , personal contractual de executie,in cadrul Compartimentului Fonduri Europene din Aparatul de specialitate a primarului Comunei Totesti:

 • Post inspector de specialitate cu respectarea prevederilor
  – Conditii generale, prevazute de art. 3 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG. nr. 286/2011, modificata si completata cu HG. Nr. 1027/2014;

CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE :
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE :
Nivelul studiilor – candidaţii trebuie să deţină :
studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență in domeniul economic;

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a –08.04.2022 , la sediul primariei Comunei Totesti.

DOSARELE DE INSCRIERE VOR CONTINE :
Pct. 1 :
a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice cu specificarea postului pentru care se optează ;
b) Copia actului de identitate;
c) Copie documente care să ateste nivelul studiilor si a specializarilor/ calificarilor;
d) Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (declaratia fiind valabilă numai la selecţia dosarelor , pentru intrarea la prima probă a concursului , dosarul va fi completat cu originalul cazierului judiciar ;
e) Adeverinţă medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate ;
f) Curriculum vitae .
g) Copie acte relevante pentru atestare vechime  in munca (carnet munca/ sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011 în copie şi raportul Revisal;

Actele prevăzute la pct.1 , vor fi prezentate şi în original , în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea,pentru cele care nu sunt in original.

Tipul probelor de concurs
proba scrisa si interviul

 • Proba scrisa va avea loc în data de 04.05.2022, ora 09.00
 • Proba interviul va avea loc in data de 04.05.2022 ora 13,00

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Interviul poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisa.

Toate probele se vor desfăşura la sediul Primariei Comunei Totesti , str.Principala nr.53 ,Totesti , jud.Hunedoara.

Bibliografie
– Constitutia Romaniei, republicata;
-OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ-Titlul I si Titlul III al partii a VI-a si Partea VII;
– Legea nr.273/ 2006 privind finantele publice locale;
– Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
– Hotararea Guvernului 365/2016 entru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
– OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si / sau fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare
– H.G 875/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si / sau fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare
– H.G 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relatii suplimentare la sediul Primariei Comunei Totesti , str.Principala nr.53 ,Totesti .tel.0254775640.

Calendarul de desfăşurare a concursului

 • Avand in vedere prevederile Sectiunii a -3-a –Publicarea concursului, art.7 al.2 ,lit.”g” din HG nr.1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,aprobat prin HG nr.286/2011 , Calendarul de desfasurare a concursului din data de 04.05.2022, proba scrisa pentru postul de :
  Inspector de specialitate, Treapta II in cadrul , Compartimentului Fonduri Europene din Aparatul de specialitate a primarului Comunei Totesti
 • Publicarea anuntului in MO al Romaniei Partea a III a si un cotidian de larga circulatie ,precum si la sediul institutiei si pe pagina de internet :www totesti.ro , in data de 08.04.2022.
 • Perioada in care se pot depune dosarele de concurs: 08.04.2022-26.04.2022, ora 15:00
 • Termenul de selecţie a dosarelor de concurs: in maxim 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor : 08.04.2022-26.04.2022, ora 15:00
 • Proba scrisa va avea loc în data de 04.05.2022 ora 10,00
 • Interviul -04.05.2022,ora 13,00
 • In conformitate cu art.31 din HG nr.1027/2014 “ Dupa afisarea rezultatelor obtinute la : selectia dosarelor, proba scrisa si interviu, dupa caz candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului : selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/ sau a interviului , sub sanctiunea decaderii din acest drept.

PRIMAR,
Pasconi Tiberiu

P.SECRETAR,
Tasala Diana Petronela

Responsabil RESURSE UMANE,
  Vlaiconi Ana-Maria

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email