Cariere

[responsivevoice_button rate = „1” pitch = „1.2” volume = „0.8” voice = „Romanian Female” buttontext = „Redare audio”] 

PRIMĂRIA COMUNEI TOTEȘTI - cariere

Primăria comunei Totești

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Cariere, posturi vacante

Anunțuri
în legătură cu posturile din structura aparatului de specialitate al primarului

Concurs pentru ocupare unui post vacant, personal contractual de executie, în cadrul Compartimentului Fonduri Europene din Aparatul de specialitate a primarului Comunei Totesti

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOTEȘTI

Comuna Totesti , sat Totesti , str. Principala , nr. 53 , jud. Hunedoara
Telefon 0254-775640 ; Fax 0254-775641 ; cod fiscal 4633307 ;cod postal 337490
www.totesti.ro ; e-mail : primaria.totesti@yahoo.com

A N U N T

Primaria Comunei Totesti, scoate la concurs in data de 04.05.2022 , ora 09,00 , la sediul Primariei Comunei Totesti str.Principala nr.53 , urmatorul post vacant , personal contractual de executie,in cadrul Compartimentului Fonduri Europene din Aparatul de specialitate a primarului Comunei Totesti:

 • Post inspector de specialitate cu respectarea prevederilor
  – Conditii generale, prevazute de art. 3 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG. nr. 286/2011, modificata si completata cu HG. Nr. 1027/2014;

CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE :
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE :
Nivelul studiilor – candidaţii trebuie să deţină :
studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență in domeniul economic;

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a –08.04.2022 , la sediul primariei Comunei Totesti.

DOSARELE DE INSCRIERE VOR CONTINE :
Pct. 1 :
a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice cu specificarea postului pentru care se optează ;
b) Copia actului de identitate;
c) Copie documente care să ateste nivelul studiilor si a specializarilor/ calificarilor;
d) Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (declaratia fiind valabilă numai la selecţia dosarelor , pentru intrarea la prima probă a concursului , dosarul va fi completat cu originalul cazierului judiciar ;
e) Adeverinţă medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate ;
f) Curriculum vitae .
g) Copie acte relevante pentru atestare vechime  in munca (carnet munca/ sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011 în copie şi raportul Revisal;

Actele prevăzute la pct.1 , vor fi prezentate şi în original , în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea,pentru cele care nu sunt in original.

Tipul probelor de concurs
proba scrisa si interviul

 • Proba scrisa va avea loc în data de 04.05.2022, ora 09.00
 • Proba interviul va avea loc in data de 04.05.2022 ora 13,00

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Interviul poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisa.

Toate probele se vor desfăşura la sediul Primariei Comunei Totesti , str.Principala nr.53 ,Totesti , jud.Hunedoara.

Bibliografie
– Constitutia Romaniei, republicata;
-OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ-Titlul I si Titlul III al partii a VI-a si Partea VII;
– Legea nr.273/ 2006 privind finantele publice locale;
– Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
– Hotararea Guvernului 365/2016 entru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
– OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si / sau fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare
– H.G 875/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si / sau fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare
– H.G 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relatii suplimentare la sediul Primariei Comunei Totesti , str.Principala nr.53 ,Totesti .tel.0254775640.

Calendarul de desfăşurare a concursului

 • Avand in vedere prevederile Sectiunii a -3-a –Publicarea concursului, art.7 al.2 ,lit.”g” din HG nr.1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,aprobat prin HG nr.286/2011 , Calendarul de desfasurare a concursului din data de 04.05.2022, proba scrisa pentru postul de :
  Inspector de specialitate, Treapta II in cadrul , Compartimentului Fonduri Europene din Aparatul de specialitate a primarului Comunei Totesti
 • Publicarea anuntului in MO al Romaniei Partea a III a si un cotidian de larga circulatie ,precum si la sediul institutiei si pe pagina de internet :www totesti.ro , in data de 08.04.2022.
 • Perioada in care se pot depune dosarele de concurs: 08.04.2022-26.04.2022, ora 15:00
 • Termenul de selecţie a dosarelor de concurs: in maxim 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor : 08.04.2022-26.04.2022, ora 15:00
 • Proba scrisa va avea loc în data de 04.05.2022 ora 10,00
 • Interviul -04.05.2022,ora 13,00
 • In conformitate cu art.31 din HG nr.1027/2014 “ Dupa afisarea rezultatelor obtinute la : selectia dosarelor, proba scrisa si interviu, dupa caz candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului : selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/ sau a interviului , sub sanctiunea decaderii din acest drept.

PRIMAR,
Pasconi Tiberiu

P.SECRETAR,
Tasala Diana Petronela

Responsabil RESURSE UMANE,
  Vlaiconi Ana-Maria

Print Friendly, PDF & Email

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de Sofer Treapta II

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOTEȘTI
Comuna Totesti , sat Totesti , str. Principala , nr. 53 , jud. Hunedoara
Telefon 0254-775640 ; Fax 0254-775641 ; cod fiscal 4633307 ;cod postal 337490
www.totesti.ro ; e-mail : primaria.totesti@yahoo.com

 

A N U N T

Primaria Comunei Totesti, scoate la concurs in data de 23.11.2021 , ora 09,00 , la sediul Primariei Comunei Totesti str.Principala nr.53 , urmatorul post vacant , personal contractual de executie, in cadrul Compartimentului Fonduri Europene din Aparatul de specialitate a primarului Comunei Totesti:

Post Sofer Treapta II
cu respectarea prevederilor -Conditii generale, prevazute de art. 3 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG. nr. 286/2011, modificata si completata cu HG. Nr. 1027/2014;

CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE :
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE :
Nivelul studiilor – candidaţii trebuie să deţină :
– Studii medii generale, absolvite cu diploma;
– Permis de conducere vehicule rutiere categ. : B si TR
-Vechime în munca necesară ocupării postului de minim 10 ani ;

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a –1.11.2021 , la sediul primariei Comunei Totesti.

DOSARELE DE INSCRIERE VOR CONTINE :
Pct. 1 :
a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice cu specificarea postului pentru care se optează ;
b) Copia actului de identitate;
c) Copie documente care să ateste nivelul studiilor si a specializarilor/ calificarilor;
d) Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (declaratia fiind valabilă numai la selecţia dosarelor , pentru intrarea la prima probă a concursului , dosarul va fi completat cu originalul cazierului judiciar ;
e) Adeverinţă medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate ;
f)Curriculum vitae .
g) Aviz psihologic
h) Copie acte relevante pentru atestare vechime  in munca (carnet munca/ sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011 în copie şi raportul Revisal;
Actele prevăzute la pct.1 , vor fi prezentate şi în original , în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea,pentru cele care nu sunt in original.

Tipul probelor de concurs
-proba scrisa si proba practica

Proba scrisa va avea loc în data de 23.11.2021, ora 09.00
Proba practica va avea loc in data de 23.11.2021 ora 14,00

În cadrul probei practice se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba practica poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisa.
Proba practica se realizează conform planului întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea probei practice sunt:
 a) capacitate de adaptare;
 b) capacitate de gestionare a situatiilor dificile;
 c) indemanare si abilitate in realizarea cerintelor practice;
d) capacitatea de comunicare
 e) capacitate de gestionare a resurselor alocate pentru desfasurareaprobei practice.

Toate probele se vor desfăşura la sediul Primariei Comunei Totesti , str.Principala nr.53 ,Totesti , jud.Hunedoara.

Bibliografie
-OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ-Titlul III al partii a VI-a si Partea VII;
-Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006-Capitolul IV;
-OUG nr.195/2002,privind circulatia pe drumurile publice ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
-HG nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Relatii suplimentare la sediul Primariei Comunei Totesti , str.Principala nr.53 ,Totesti .tel.0254775640.

Calendarul de desfăşurare a concursului
Avand in vedere prevederile Sectiunii a -3-a –Publicarea concursului, art.7 al.2 ,lit.”g” din HG nr.1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,aprobat prin HG nr.286/2011 , Calendarul de desfasurare a concursului din data de 23.11.2021, proba scrisa pentru postul de:

Sofer Treapta II

in cadrul , Compartimentului Fonduri Europene din Aparatul de specialitate a primarului Comunei Totesti:
– Publicarea anuntului in MO al Romaniei Partea a III a si un cotidian de larga circulatie ,precum si la sediul institutiei si pe pagina de internet :www totesti.ro , in data de 01.11.2021.
– Perioada in care se pot depune dosarele de concurs: 01.11-15.11.2021 10,00.
-T ermenul de selecţie a dosarelor de concurs: in maxim 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor : 01.11-15.11.2021,ora 10,00.
– Proba scrisa va avea loc în data de 23.11.2021 ora 09,00.
– Proba practica -23.11.2021,ora14,00.
– In conformitate cu art.31 din HG nr.1027/2014 “ Dupa afisarea rezultatelor obtinute la : selectia dosarelor, proba scrisa si proba practica ,dupa caz candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului : selectiei dosarelor,respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/ sau a interviului ,sub sanctiunea decaderii din acest drept.”

PRIMAR,
Pasconi Tiberiu

P.SECRETAR,
Tasala Diana Petronela

Responsabil RESURSE UMANE,
Vlaiconi Ana-Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOTEȘTI
Comuna Totesti , sat Totesti , str. Principala , nr. 53 , jud. Hunedoara
Telefon 0254-775640 ; Fax 0254-775641 ; cod fiscal 4633307 ;cod postal 337490
www.totesti.ro ; e-mail : primaria.totesti@yahoo.com

 

 

 

P R O C E S – V E R B A L Nr______/____________

 

 

 

Incheiat azi 01.11.2021 ,cu ocazia afiserii la afisierul Primariei Comunei Totesti, a anuntului privind data,ora si conditiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant,personal contractual de:
– Sofer Treapta II in cadrul , Compartimentului Fonduri Europene din Aparatul de specialitate a primarului Comunei Totesti:

 

 

 

Responsabil Resurse Umane,
Vlaiconi Ana-Maria

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Anunț de concurs pentru ocuparea postului de Secretar General UAT

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI TOTESTI

TEL/FAX:0254775640/0254775641
Email:primaria.totesti@yahoo.com

ANUNT

PRIMARIA COMUNEI TOTESTI, cu sediul in localitatea Totesti, nr.53, judetul Hunedoara, telefon 0254775640, fax 0254775641, e-mail primaria.totesti@yahoo.com, organizeaza in data de 02.03.2020 CONCURS DE RECRUTARE conform prevederilor art.618 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ si HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea functiei publice vacante de conducere de SECRETAR GENERAL AL UAT TOTESTI.

Concursul se va desfasura la sediul Primariei Comunei Totesti, judetul Hunedoara

Conditii de desfasurare a concursului

 • dosarele candidatilor se depun la sediul Primariei comunei Totesti, judetul Hunedoara, incepand cu data de 30.01.2020 pana in data de 18.02.2020 ora 16:00
 • selectia dosarelor se va face in perioada 19.02.2020-25.02.2020
 • sustinere proba scrisa in data de 02.03.2020 ora 10:00
 • data şi ora susţinerii interviului se va afişa odată cu rezultatele la proba scrisă

Persoana de contact pentru preluarea dosarelor :
Vlaiconi Ana-Maria inspector asistent in cadrul Primariei comunei Totesti ,telefon 0254775640 .

Conditii de participare la concursul pentru ocuparea functiei publice vacante de conducere de SECRETAR GENERAL AL UAT TOTESTI

 • Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevezute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Conditiile specifice de participare

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licența sau echivalenta în:
  specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;
 • candidatii trebuie sa fie absolventi cu diploma ai studiilor universitare de master in domeniul administratieipublice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art.153 alin (2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice 5 ani.

In cazul in care la concursurile organizate pentru ocuparea functiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezinta persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in specialitate juridica, administrativa sau stiinte politice si care indeplinesc conditiile prevazute la art.465 alin 3 si art.468 alin 2 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, pot candida si persoane care nu indeplinesc aceste conditii,in urmatoarea ordine:

a) persoanele care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,in specialitatea juridica , administrativa sau stiinte politice si indeplinesc conditia prevazuta la art.468 alin (2) lit.a,

b) persoanele care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta sau echivalenta,in specialitatea juridica, administrativa sau stiinte politice ;

c) persoanele care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alta specialitate.

Atributiile secretarului general

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, , hotărârile consiliului local;
b) participă la şedinţele consiliului local;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului – verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local;
g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ – teritorială în cadrul căreia funcţionează;
i) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local ;
j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, a consilierilor locali;
k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
l) informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local,

m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii administrativ – teritoriale;
p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar.

Dosarul de inscriere va cuprinde:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor de catre secrtetarul comisiei de concurs.
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs

Bibliografia

– OUG 57/2019 privind codul administrativ
– Constitutia Romaniei, republicata
– Ordonanta de guvern nr.28/2008 privind registrul agricol cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea 119/1996 privind actele de stare civila republicata,cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea 287/2009-Codul Civil art.375-378 ,art.1836-1885
– Legea nr.53/2003 –Codul muncii cu completarile si modificarile ulterioare
– Legea nr.544/2001-privind liberul acces la informatiile de interes public cu completarile si modificarile ulterioare;
– Legea 52/2003-privind transparenta decizionala in administratia publica;
– Legea 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata
– Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind  prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIMAR
Pasconi Tiberiu

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email