IMPORTANT! Puteți activa funcția ”Navigare prin tastatură (Keyboard nav)” și ”Redare audio (Read page)” prin click pe simbolul aflat în partea dreaptă-sus a ecranului sau tastați CTRL+U.

În județul Hunedoara, nivelul de răspândire a noului coronavirus este unul ridicat: peste 1,5 la 1000 de locuitori.
RESPECTAȚI măsurile sanitare pentru a nu pune în pericol viața dumneavoastră sau a celor din jur.
PURTAȚI corect masca acoperind nasul și gura.
PĂSTRAȚI DISTANȚA, evitați aglomerațiile.
DEZINFECTAȚI-VĂ după fiecare atingere a unui obiect posibil contaminat.
Încurajați-i și pe cei din apropierea dumneavoastră să respecte cu strictețe regulile!

Acționăm responsabil împotriva răspândirii virusului COVID-19

IATĂ CE TREBUIE SĂ FACEM:

Ce reguli trebuie să urmăm pentru a evita înbolnavirea cu Coronavirus?

Reguli pentru persoanele aflate în carantină

Măsuri pentru persoanele aflate în izolare la domiciliu.

Reguli pentru părinți și copii

Reguli pentru cei care circulă cu transportul în comun

Articole Ultima ora

ANUNȚURI PUBLICE ȘI DOCUMENTE RECENTE

Anunț de concurs pentru ocuparea postului de Secretar General UAT

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI TOTESTI

TEL/FAX:0254775640/0254775641
Email:primaria.totesti@yahoo.com

ANUNT

PRIMARIA COMUNEI TOTESTI, cu sediul in localitatea Totesti, nr.53, judetul Hunedoara, telefon 0254775640, fax 0254775641, e-mail primaria.totesti@yahoo.com, organizeaza in data de 02.03.2020 CONCURS DE RECRUTARE conform prevederilor art.618 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ si HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea functiei publice vacante de conducere de SECRETAR GENERAL AL UAT TOTESTI.

Concursul se va desfasura la sediul Primariei Comunei Totesti, judetul Hunedoara

Conditii de desfasurare a concursului

  • dosarele candidatilor se depun la sediul Primariei comunei Totesti, judetul Hunedoara, incepand cu data de 30.01.2020 pana in data de 18.02.2020 ora 16:00
  • selectia dosarelor se va face in perioada 19.02.2020-25.02.2020
  • sustinere proba scrisa in data de 02.03.2020 ora 10:00
  • data şi ora susţinerii interviului se va afişa odată cu rezultatele la proba scrisă

Persoana de contact pentru preluarea dosarelor :
Vlaiconi Ana-Maria inspector asistent in cadrul Primariei comunei Totesti ,telefon 0254775640 .

Conditii de participare la concursul pentru ocuparea functiei publice vacante de conducere de SECRETAR GENERAL AL UAT TOTESTI

  • Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevezute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Conditiile specifice de participare

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licența sau echivalenta în:
    specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;
  • candidatii trebuie sa fie absolventi cu diploma ai studiilor universitare de master in domeniul administratieipublice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art.153 alin (2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice 5 ani.

In cazul in care la concursurile organizate pentru ocuparea functiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezinta persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in specialitate juridica, administrativa sau stiinte politice si care indeplinesc conditiile prevazute la art.465 alin 3 si art.468 alin 2 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, pot candida si persoane care nu indeplinesc aceste conditii,in urmatoarea ordine:

a) persoanele care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,in specialitatea juridica , administrativa sau stiinte politice si indeplinesc conditia prevazuta la art.468 alin (2) lit.a,

b) persoanele care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta sau echivalenta,in specialitatea juridica, administrativa sau stiinte politice ;

c) persoanele care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in alta specialitate.

Atributiile secretarului general

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, , hotărârile consiliului local;
b) participă la şedinţele consiliului local;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului – verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local;
g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ – teritorială în cadrul căreia funcţionează;
i) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local ;
j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, a consilierilor locali;
k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
l) informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local,

m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii administrativ – teritoriale;
p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar.

Dosarul de inscriere va cuprinde:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor de catre secrtetarul comisiei de concurs.
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs

Bibliografia

– OUG 57/2019 privind codul administrativ
– Constitutia Romaniei, republicata
– Ordonanta de guvern nr.28/2008 privind registrul agricol cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea 119/1996 privind actele de stare civila republicata,cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea 287/2009-Codul Civil art.375-378 ,art.1836-1885
– Legea nr.53/2003 –Codul muncii cu completarile si modificarile ulterioare
– Legea nr.544/2001-privind liberul acces la informatiile de interes public cu completarile si modificarile ulterioare;
– Legea 52/2003-privind transparenta decizionala in administratia publica;
– Legea 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata
– Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind  prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIMAR
Pasconi Tiberiu

Print Friendly, PDF & Email

Servicii publice

Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este garantat de  Legea 544/2001 și Legea 52/2003 .
Acest website vă oferă informații de interes public și alte servicii de administrație publică locală.

Participați activ la adoptarea deciziilor!

Oricând la dispoziția cetățenilor!

Pentru a raspunde nevoilor și intereselor dumneavoastră dorim să avem o cât mai bună comunicare. Vă invit să folosiți cu încredere acest website pentru a afla cât mai repede care sunt problemele ce vă preocupă și să găsim împreună cele mai bune soluții.

Pasconi Tiberiu - primarul comunei Totești

Pasconi Tiberiu
Primarul comunei Totești

Suntem aici

Print Friendly, PDF & Email